Söderleden 1, 587 23 Linköping info@peas-stiftelse.se +46709447463

Stiftelsens grund

Vårdlagen ställer tydliga krav på läkaren och påbjuder en aktiv roll hos denne, där behandligen anpassas till individuella behov och läkarundersökningen utgör en beslutsgrund för val av beprövad vård.

För att uppfylla dessa krav har doktorn talrika verktyg, personal och vårdplatser till hands som skall leda till effektivast möjliga behandlingsåtgärd och som siktar på att förebygga invaliditet och tidig död.

Verktygen

Inte ens specialistläkaren agerar enbart efter eget sinne, då en kroppsundersökning åtföljs av rimliga provtagningar, och patienten även efter behandlingen fortsätter att bevakas med hjälp av diverse apparater.

Diagnostik och fastställandet av sjukdomsorsaker baseras på en sammansättnig av gjorda undersökningar samt nyttjande av samlad kunskap och vetenskap.

Personal och vårdplatser

Vårdyrket innefattar i dess mest korrekta yttringar, ett personligt omhändertagande och mänsklig interaktion med vårdtagaren. Detta bidrar till en upplevelse av trygghet och samarbetsvillighet från patientens håll. Det finns ett reelt ansvar att betona särskilt de äldres värdighet.

Sjukhus

Bland de vårdinstanser som finns och som är allmänt tillgängliga, har universitetssjukhusen den mest välutvecklade förmågan att bedriva en utförlig utredning av varje enskilt patientfall. Detta på grund av vetenskaplig kompetens, tillgång till specialiserad vård och avancerad utrustning.

I en sådan ställning, finns den unika möjligheten att sammanställa dokumenterad erfarenhet och dra vetenskapliga lärdomar från uppföljning av fall.

Det finns möjlighet att jämföra tidigare behandlingsstrategier över tid och att utvärdera.

På universitetssidan finns möjligheten att bruka ovannämnda erfarenheter i syfte att utveckla nya medicintekniska verktyg och tester för en mer sann bedömning av patienters sjukdomstillstånd.

Ledning

Trots ökning av antalet privata landstingsanslutna vårdgivare, har man varken lyckats att lätta bördan eller korta vårdköerna.

Det plötsliga införandet och upphandling av nya produkter och tjänster har heller ej haft önskad effekt, och dessa har i alltför stor utsträckning varit oförmögna till att svara till det kvalificerade vårdbehov som patienten har rätt till.

Utgifterna har växt i belopp och priserna har varit godtycktligt satta i en miljö av icke-transparenta upphandlingar. Med detta har inkompetensen tilltagit och kostat i tid, liv och resurser och dessutom eftersatt vårt land i relation till den internationella konkurrensen gällande utveckling inom detta fält.

Denna inkompetens och oförmåga har föga överraskande smugit sig in i den kommunala vården. Ohörsamhet och oaktsamhet har karaktäriserat dessa skeden och konsekvenserna av denna brist på anknytning och ansvarskännedom har kostat många hälsan.

Inkompetens behöver enligt rådande omständigheter ej enbart ha externa skäl eller ekonomiskt finansiella skäl för den delen. Bekvämlighet, håglöshet, osund gruppdynamik och bristen på studie- och arbetsmoral förorsakar likväl inkompetens och går hand i hand med korruption inom ledarskapsskiktet.

Jävsituationer kan också uppstå i både privat och den landstingsbundna privatvården. Till exempel i och med att val av åtgärder tillåts styras av ekonomiska skäl snarare än medicinska.

Det finns möjlighet för en privat aktör såväl som offentlig att bedriva sin verksamhet med en institutionell integritet, som strävar mot höga yrkesmässiga ideal och som utvärderar sig själv med riktiga resultat som enda måttstock.

Däremot så kräver ett sådant företag att arbetssamma individer investerar kunskap, arbete och pengar under en lång tid. Detta är hur vi betraktar uppkomsten av en mogen institution.

 

En återgång till disciplinen

Ett vetenskapligt och yrkesmässigt korrekt aktivt folkhälso-förfarande tar hand om frågor gällande människors välbefinnande och tar ansvar för åtgärder och tillsyn i anslutning till hälsa och liv.

Ohörsamhet och oaktsamhet eller allmänfarligt agerande i ett sådant viktigt sammanhang utgör ett allvarligt brott.

Denna är ej en plats för sociala utageranden och partiskt tänkande då liknande stämningar äventyrar nykterheten avseende dessa oåterkalliga beslut som rör liv och hälsa.

Oavsett de särskilda domstolarnas ageranden och vakenhet, så finns ett personligt ansvar att avsäga sig ansvaret öppet om personen inte bedömmer sig vara kapabel. Ett övertramp och en ständig arrogans avseende denna yrkesutövning måste bemötas med allvarliga disciplinåtgärder och allmänt åtal väckas om nödvändigt.

En sådan institutionell rigiditet är nödvändig för ett säte som övertar fullmakten över beslut som avgör befolkningens liv och hälsa. Detta kan det ej bortses ifrån.

Inom en vårdinstans så måste bevis och erfarenheter komma till hands för att beslutsunderlaget skall uppfylla det ovanstående åtagandet. Samtidigt måste riktlinjer som tagits fram på nationell basis gälla som en yttre ordination.

På intet sätt får enbart inre relationer, utnämningar och tillfälliga omständigheter stå till grund för vad som ordineras.

För en läkare som har svurit att göra allt vad denne kan för sina patienters tillfrisknande, är det viktigt och nödvändigt att aktivt undersöka och utreda varje patient och att ständigt studera sig till ett bättre vetande.

Denna instans syftar till att med vetenskaplig skärpa och nykterhet genom engagerad uppföljning av patienten på det allvarligaste sätt försäkra att allt görs i god tid och att ingen skadas på grund av oaktsamt yrkesutövande. Att ta till alla tillgängliga medel till hjälp för att kunna välja rätt behandling och att förhindra komplikationer i anslutning till den föreskrivna behandlingsvägen.

Med individens värdighet som ledstjärna och med vördnad för patientens person.

Frågan om valet av behandlingsstrategi kan ej tillåtas vara ett godtyckligt koncensusbeslut, utan måste vara ett välunderbyggt och objektivt försvarsbart sådant.