Söderleden 1, 587 23 Linköping 0761696020

Stadgar

Stiftelsen

Denna stiftelse och institution befattar sig med instrument för klinisk såväl som pre-klinisk användning och har som mål att förbättra patientundersökningen och behandlingsresultaten genom aktiv bevakning av patienten och interaktion med denne.

Vi syftar till att utveckla nya mått och verktyg för bedömningen av patientens hälsotillstånd inom det vida fältet av infektionsmedicin.

Vi ämnar utöka förståelsen för kroppsliga verkningar och syftar till att avskilt från den kliniska verksamheten ta fram och bepröva nya behandlingsstrategier.

 

Våra verksamhetsmål

Vi ämnar hyra in oss i, bygga lämpliga faciliteter och delta i samarbete med redan befintliga sjukhusavdelningar, laboratorier, mottagningar och organisationer.

Vårt syfte är att möta patienters behov och ta emot remitteringar gällande den specialistvård som vi kan erbjuda.

Egenskaper som vi föredrar hos personal är yrkeskunnande, studievana, nyfikenhet och noggrannhet.

 

Vi avser…

Att i förebyggande syfte motverka uppkomsten av infektioner och komplikationer i samband med operationer och invasiva ingrepp och därmed ḱraftigt minska den tillhörande risken.

Att så tidigt som möjligt upptäcka tysta infektioner som orsakar svårläkta skador, kroniska inflammationer och handikapp.

Att utbilda vårdpersonal, patienter, anhöriga och allmänheten angående särskilda varningssignaler i samband med allvarliga infektioner.

Att upptäcka och tömma ansamlingar av var och benröta som annars resulterar i återkommande, svårbehandlade sjukdomar i kroppen.

Ett huvudmål för läkarmottagningen är att skapa ett säte som behärskar antibiotikabehandlingen mot bakterieinfektioner och därmed hjälper minska onödig antibiotikaförbrukning och följaktligen förkorta behandlingstiden. Detta uppnås delvis genom bevakning av behandlingsförloppet med syfte att noggrannt utvärdera antibiotikans verkan.

Att aktivt studera och delegera studier av publikationer, journaler och rapporter med syfte att granska behandlingsresultat.

Att granska material som används för omläggning och dränage med syfte att välja de mest gynnsamma.

Att fungera som konsultverksamhet för andra vårdinsatser, vad gäller infektionsdiagnos och behandling.

Att rekrytera unga såväl som seniora specialister.

Att erbjuda reseprofylax.

 

Investeringsmål

Bedriva forskning inom området infektionsmedicin.

Att bedriva forskning inom områdena biokemi och cellbiologi.

Att bedriva forskning inom immunologi och infektionskänslighet.

Rekrytering av doktorander och postdok samt samarbete med andra universitet.

Samordna kurser, konferenser samt dela ut forskningsbidrag.

Utveckla odlingsfria detektionsverktyg för infektion samt främjande av biologiska markörer och tester för diagnostik.

Engagemang i rutiner för säkra och etiska prövningar.

Söka att utveckla institutionen till lärosäte med examinationsrätt.

Studier av, i relation till skolmedicin, av bevisbar kinesisk medicin.

Digitalisering av äldre skrifter och tryck av digitala publikationer till pappersform.